Hírek

Pályázati felhívás

2024. május 7.
Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet az általa fenntartott szociális intézményként működő – szociális alapszolgáltatásokat, szakosított ellátásokat nyújtó – Csepreg Város Területi Gondozási Központja (székhelye: 9735 Csepreg, Kossuth u. 67.) intézményvezető (magasabb vezető) beosztásának ellátására.

A munkáltató (kinevezési, megbízási jogkör gyakorlójának) neve: Csepreg Város

Önkormányzat Képviselő-testülete.

Az intézmény tevékenységi köre: 23 férőhelyen tartós bentlakásos ápolást, gondozást nyújtó

ellátás (idősek otthona), házi segítségnyújtás, család- és gyermekjóléti szolgálat, idősek nappali

ellátásának biztosítása.

A beosztáshoz tartozó, illetve a magasabb vezetői megbízással járó lényeges feladatok, vezetői

teljesítménykövetelmények: az intézmény színvonalas szakmai munkájának, gazdálkodásának

szervezése, irányítása, ellenőrzése. A vonatkozó központi- és helyi jogszabályokban, illetve a

munkaköri leírásban meghatározott feladatok ellátása. A fenntartó felügyelete és ellenőrzése mellett

önállóan vezeti és képviseli a költségvetési szervet. Ellátja az intézmény alapító okirata szerinti

tevékenységeket, felel az intézmény által használt önkormányzati tulajdonú vagyontárgyak

rendeltetésszerű használatáért és hasznosításáért, valamint a költségvetési szervben folyó szakmai

munkáért. Az intézmény munkavállalói tekintetében gyakorolja a munkáltatói jogokat. Az

intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása: felelős az önállóan működő

intézmény gazdálkodásáért, tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény szakmai és

gazdasági működését, ellátja az intézmény működését érintő jogszabályokban, önkormányzati

rendeletekben és döntésekben a vezető részére előírt feladatokat.

A pályázat elnyerésének feltételei (megbízási feltételek):

A) Képesítési előírás:

A képesítési feltételekre a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai

feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM. rendelet 3. mellékletében, az

intézményvezetőre vonatkozó képesítési előírások az irányadók.

 

B) Szakmai gyakorlat: A magasabb vezető beosztásra történő megbízás feltétele legalább öt év

felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális

ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a köznevelés vagy szakképzés területén betöltött

munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.

C) Magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával

való rendelkezés, illetve huzamos tartózkodási jogosultsággal rendelkezés

D) Büntetlen előélet

E) az intézményben fennálló, határozatlan időre szóló alkalmazás, illetve a vezetői megbízással

egyidejűleg határozatlan időre szóló közalkalmazotti jogviszony létesítése.

F) Cselekvőképesség: A pályázó nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt, amelyről a

megbízást megelőzően nyilatkoznia kell.

 

2

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a 25/2017. (X.18.) EMMI rendelet szerinti mester szintű

vezetőképzésen való részvétel megléte.

A pályázat részeként kötelezően benyújtandó iratok, igazolások:

- a képesítési előírás meglétét bizonyító diploma-, oklevél másolata;

- a büntetlen előéletet igazoló 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;

- a pályázó részletes szakmai életrajza és az előírt szakmai gyakorlata meglétének hitelt érdemlő

igazolása;

- az intézmény vezetésére vonatkozó részletes szakmai program, a szakmai helyzetelemzésre

épülő fejlesztési elképzeléssel;

- nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati

eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul;

- nyilatkozat arról, hogy az állás elnyerése esetén eleget tesz vagyonnyilatkozat-tételi

kötelezettségének;

- nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt;

- a pályázó nyilatkozata arról, hogy pályázata elbírálására nyilvános, vagy zárt testületi ülésen

kerüljön sor.

Hiánypótlásra – az erre irányuló felhívás kézhezvételétől számított 5 napon belül – egy

alkalommal van lehetőség!

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás 5 éves határozott időre, 2024. július 21-től 2029. július 21. napjáig szól.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól,

az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.

évi XXXIII. törvény [Kjt.] 21/A. § (4)-(5) bekezdéseiben foglaltak kivételével – 3 hónap próbaidő

kikötésével.

A foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.

Illetmény: az illetmény és a pótlékok a Kjt. és a 257/2000. (XII. 26.) Korm. r. alapján – a magasabb

beosztású vezetőkre vonatkozó szabályok szerint – kerülnek megállapításra.

A munkavégzés helye: Csepreg, Kossuth u. 67.

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. június 12. 16:00 óra

A pályázat benyújtásának módja és helye:

 Postai úton, a pályázatnak a Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő

megküldésével (3735 Csepreg, Széchenyi tér 27.). A borítékon feltüntetendő: a pályázati

adatbázisban szereplő azonosító szám, valamint a munkakör megnevezése: intézményvezető

(magasabb vezető).

 Személyesen: dr. Balogh László, jegyzőnek címezve, Vas megye, 9735 Csepreg, Széchenyi tér

27. Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal

A pályázat elbírálásának határideje: A pályázatot – a Kjt-ben előírt bizottsági véleményezés után

– a véleményezési határidő (a pályázat benyújtására nyitva álló idő után 21 nap) lejártát követő első

rendes ülésén bírálja el a Képviselő-testület (mint munkáltató), amelynek eredményéről valamennyi

pályázó írásban értesítést kap.

 

3

A pályázattal kapcsolatos bővebb információk a Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal

Jegyzőjétől szerezhetőek be (9735 Csepreg, Széchenyi tér 27., Tel.: (94) 565-035, vagy e-mail:

jegyzo@csepreg.hu), aki egyúttal biztosítja azt is, hogy a pályázók az intézményt megismerhessék.

A Képviselő-testület fenntartja azt a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek minősítse.

A munkakör betölthető az eredményes pályázati eljárás befejezését követően azonnal.

« vissza